Genel Tanıtım

20 Eylül 2022

ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKURULUŞUN GÖREVLERİ:
 
Kuruluşumuzun görev ve yetkileri 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ve 10.07.2018 tarihli 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararname ile 10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27 Nolu Kararnamesine göre belirlenmiştir.
 
 Görevleri;
-Gümrük politikasını uygulamak.
-Gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
-Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak.
-Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
-Gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak.
-Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak.
-Ertelenmiş kontrol ve sonradan kontrol hizmetlerini yürütmek; ihtilaflı durumlarda uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek,
-Gümrük işleriyle ilgili istatistikî bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak.
-Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, lojistik merkezleri, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek.
-Gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerini yürütmek.
-Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak.
-Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek.
-Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak.
-Bakanlığın faaliyet alanına giren gümrük denetimine ve ticarete konu eşya hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve uygulanması ile söz konusu eşyanın taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla sorumluluk bölgesinde yapılacak çalışmaları koordine etmek,
-Lojistik merkezleri kurulması, işletilmesi ve buralarda yapılacak işlemleri yürütmek.
-Gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Döner Sermaye Bütçesinden Bölge Müdürlükleri kapsamında harcanması gereken; modernizasyon, otomasyon; araç-gereç ve teknik cihazların temini; kurs, konferans, toplantı ve seminer düzenlenmesi, envanter, projelendirme, uygulama, araştırma-geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak.
-Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük idarelerinde işlem gören beyannamelerin risk analizine dayalı olarak ikincil kontrol işlemlerini gerçekleştirmek ya da gerçekleştirilmesini sağlamak.
-Adli kolluk personeli olarak görev yapacak personelle ilgili olarak Bakanlığa teklifte bulunmak, adli kolluk personel listesini yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek.
-Gümrüklü yer ve sahalardaki acil müdahale timi ile ilgili işlemleri yürütmek.
-Gümrük Müşaviri ve Yardımcıları, stajyerleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile doğrudan temsile ilişkin işlemleri yürütmek.
-Taraf olunan adli ve idari davaları takip etmek, bu davalara ilişkin tüm işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Bağlantı İdareleri;

  1. Samsun Gümrük Müdürlüğü
  2. Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
  3. Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü
  4. Samsun Personel Müdürlüğü
  5. Samsun Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü
  6. Samsun Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü
  7. Samsun Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü
  8. Çorum Gümrük Müdürlüğü
  9. Ünye Gümrük Müdürlüğü
10. İnebolu Gümrük Müdürlüğü
11. Ordu Gümrük Müdürlüğü
12. Amasya Gümrük Müdürlüğü
13. Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
14. Sinop Gümrük Müdürlüğü

 

Bölge Müdürlüğümüze Adli Olarak Bağlı İller;
 
1. Samsun
2. Çorum
3. Ordu
4. Amasya
5. Tokat
6. Kastamonu
7. Sinop Bağlı il ve idarelerin Bölge Müdürlüğümüze mesafeleri ise;
 
1. Samsun - Çorum         172-Km
2. Samsun - Ordu            151-Km
3. Samsun - Amasya       131-Km
4. Samsun - Tokat           230-Km
5. Samsun - Kastamonu  290-Km
6. Samsun - Sinop           155-Km
7. Samsun - Ünye             90-Km
8. Samsun - İnebolu        273-Km

 

Hava Hudut Kapıları:

Hudut Kapısı: İl: Hudut Kapısına Hizmet Veren Gümrük Müdürlüğü: Daimi/ Geçici: Faal/Faal Değil:
Çarşamba Havalimanı Samsun Samsun Gümrük Müd. Daimi Faal
Sinop Havalimanı Sinop Sinop Gümrük Müd. Daimi Faal
Ordu-Giresun Havalimanı Ordu Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müd. Daimi Faal
Merzifon Havalimanı Amasya Samsun Gümrük Müd. Geçici Faal
Kastamonu Havalimanı Kastamonu İnebolu Gümrük Müd. Geçici Faal
Tokat Havalimanı Tokat Çorum Gümrük Müd. Geçici FaalLimanlar:
  • Samsunport -Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
  • Sinop Limanı
  • Ünye Limanı
  • İnebolu Limanı
  • Fatsa Limanı
 
Kamu ve Özel Sektöre Ait İskeleler:
  • Toros Tarım  Sanayi ve Tic. A.Ş. İskelesi
  • Yeşilyurt Demir Çekme San. ve Tic. Ltd. Şti. İskelesi
  •  Eti Bakır A.Ş. İskelesi
     
Bina Durumu:  
 
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İlkadım İlçesine bağlı Toybelen Mahallesinde bulunan 8 katlı binada hizmet vermektedir.
Samsun Gümrük Müdürlüğü, Samsun limanı içinde mülkiyeti Hazineye ait olan bitişik nizamlı  2 katlı  binada hizmet vermektedir.
Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğümüz ile aynı binada hizmet vermektedir.
Ordu Gümrük Müdürlüğü, mülkiyeti Hazineye ait olan, Düz Mahallesi, Yıldırım Caddesi No:5 Ordu adresinde hizmet vermektedir.
Çorum Gümrük Müdürlüğü, Çorum Valiliği ek hizmet binasının 4. katında hizmet vermektedir.
Ünye Gümrük Müdürlüğü  Ünye Limanı içerisindeki binada hizmet vermektedir.
İnebolu Gümrük Müdürlüğü, Kastamonu İli İnebolu İlçesi Liman mevkiinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan binada hizmet vermektedir.
Amasya Gümrük Müdürlüğü, İl Özel İdarenin eski ek hizmet binasında hizmet vermektedir.
Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Ordu-Giresun Havalimanı içinde hizmet vermektedir.
Sinop Gümrük Müdürlüğü, Gelincik Mahallesi, Fatih Caddesi, No:129/2 Sinop adresinde hizmet vermektedir.


Lojman Durumu:  

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde, mülkiyeti Maliye Bakanlığı’na ait olan toplam  3  adet lojman bulunmaktadır.Araç Durumu: 

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantılarımızda 3 adet minibüs, 6 adet binek oto, 5 adet kamyonet, 1 adet çekici ve 2 adet motor bot olmak üzere toplam 17 araç bulunmaktadır. Personel Durumu:
           
Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı İdarelerinde  toplam 353 personel görev yapmaktadır.